رحمانیان - داود

70.jpg
امتیاز به این فهرست
★★★★★
1 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-24
جنسیت
مرد
مدرک کارشناسی ارشد
منابع آب
دانشگاه
منچستر انگلستان
مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
  • مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
مدرک انجمن بین المللی مهندسی ارزش
محل فعالیت اول
شرکت مهاب قدس
محل فعالیت دوم
انجمن مهندسی ارزش ایران
پست الکترونیک 1

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com