متخصصین ایرانی

نظری - احد

کد متخصص IV-PO-I1-08
محل فعالیت اول دانشگاه شهید بهشتی
محل فعالیت دوم شرکت خدمات مهندسی خرد آما
نکوئی - فریدا

کد متخصص IV-PO-I1-12
محل فعالیت اول شرکت ناب اندیشان آتیه
محل فعالیت دوم کارشناس رسمی دادگستری
هدایتی - جواد

کد متخصص IV-PO-I1-34
محل فعالیت اول مهندسین مشاور ایمن تقاطع
واحدی - خداداد

کد متخصص IV-PO-I1-18
محل فعالیت اول دانشگاه جامع امام حسین (ع)
محل فعالیت دوم شرکت پاکروش تزریق
پشتوان - حمید

کد متخصص IV-PO-I1-17
محل فعالیت اول مرکز اتاق فکر وزارت نیرو
محل فعالیت دوم شرکت کیمیا خرد پارس
پوررضا - محمد

کد متخصص IV-PO-I1-02
محل فعالیت اول مهندسین مشاور طرح راه ابریشم
محل فعالیت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چمن - منا

کد متخصص IV-PO-I1-051
کاشی‌زاد - سیدعلیرضا

کد متخصص IV-PO-I1-049
محل فعالیت اول مؤسسه مطالعات فناوری و نوآوری ایران
محل فعالیت دوم کارگروه مطالعات خلاقیت و نوآوری دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب
کبیری جهان آبادی- علی

کد متخصص IV-PO-I1-19
محل فعالیت اول مهندسین مشاور کریت کارآ
محل فعالیت دوم جامعه مهندسان مشاور ایران
کریمی - محمود

کد متخصص IV-PO-I1-15
محل فعالیت اول مؤسسه پیرانو
محل فعالیت دوم شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا
کشفیان ریحانی - سید مرتضی

کد متخصص IV-PO-I1-06
محل فعالیت اول گروه مپنا
محل فعالیت دوم مهندسی مشاور کهن آرمان پیشگامان
گلزاده کرمانی - فرشید

کد متخصص IV-PO-I1-045
محل فعالیت اول فروشگاه زنجیره ای رفاه
محل فعالیت دوم باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
کد متخصص IV-PO-I1-14
محل فعالیت اول هسته مرکزی مهندسی ارزش توانیر

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com