متخصصین ایرانی

رضوی - سید مهدی

کد متخصص IV-PO-I1-05
محل فعالیت اول شرکت پیمانکاری
محل فعالیت دوم مهندسان مشاور بنیان اندیشه وران پارس
رهگذر - مسعود (Michael)

کد متخصص IV-PO-I1-35
محل فعالیت اول مهندسین مشاور کویل آمریکا
ریاحی - رضا

کد متخصص IV-PO-I1-37
محل فعالیت اول شرکت مدیریت برق ایران
محل فعالیت دوم هسته مرکزی مهندسی ارزش توانیر
زرآبادی پور - سعید

کد متخصص IV-PO-I1-054
محل فعالیت اول شرکت مشاوره مدیریت مپنا
زلقی - ابراهیم

کد متخصص IV-PO-I1-042
محل فعالیت اول شرکت برق منطقه ای خوزستان
سارنگ - امین

کد متخصص IV-PO-I1-21
محل فعالیت اول شرکت کریت عمران آریانا
محل فعالیت دوم دانشگاه تهران
سارنگ - محمد

کد متخصص IV-PO-I1-25
محل فعالیت اول شرکت سامان گستر شریف
محل فعالیت دوم شرکت سامان صدر آیین
سلیمی نمین - زنده یاد محمد حسین

کد متخصص IV-PO-I1-11
محل فعالیت اول دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محل فعالیت دوم مؤسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران
شفاعت - احمد

کد متخصص IV-PO-I1-32
محل فعالیت اول شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
محل فعالیت دوم شرکت خدمات مهندسی خرد آما
صافدل - علی

کد متخصص IV-PO-I1-26
محل فعالیت اول انتشارات فرات
صفائی - شاهین

کد متخصص IV-PO-I1-026
محل فعالیت اول گروه شرکت های ایرانیان اطلس
محل فعالیت دوم شرکت پیمانکاری
عبائی - مزدک

کد متخصص IV-PO-I1-31
محل فعالیت اول شرکت کیسون
محل فعالیت دوم گروه پژوهشی صنعتی آریانا
عرب - داودرضا

کد متخصص IV-PO-I1-33
محل فعالیت اول مؤسسه مهندسی پژوهشی راهبرد دانش پویا
محل فعالیت دوم دانشگاه تهران
عطری - سید عرفان

کد متخصص IV-PO-I1-041
محل فعالیت اول شرکت مپنا
عمادی - محسن

کد متخصص IV-PO-I1-038
محل فعالیت اول دانشگاه شاهد
محل فعالیت دوم مهندسین مشاور طرح راه ابریشم
فصیحی لنگرودی - سید فرهنگ

کد متخصص IV-PO-I1-46
محل فعالیت اول صندوق نوآوری و شکوفایی
محل فعالیت دوم مؤسسه دیدبان فناوری سارای
قلی پور - یعقوب

کد متخصص IV-PO-I1-12
محل فعالیت اول دانشگاه تهران
محل فعالیت دوم گروه پژوهشی بهينه سازی مهندسی دانشگاه تهران
محسنی کبیر - اسماعیل

کد متخصص IV-PO-I1-38
محل فعالیت اول شرکت توانیر
محل فعالیت دوم هسته مرکزی مهندسی ارزش توانیر
مهدی زاده - حسن

کد متخصص IV-PO-I1-052
محل فعالیت اول شرکت مهدسازان توس
میر محمد صادقی - سید علیرضا

کد متخصص IV-PO-I1-07
محل فعالیت اول مرکز مهندسی سیستم ها دانشگاه جامع امام حسین (ع)
محل فعالیت دوم مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com